Cattery Baduhenna
Traditionele Siamees
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
........
Welkom bij onze Cattery van Traditionele Siamezen.
 
Wij zijn Raymond en Barbara en wonen samen met onze drie kinderen, hond en de hele poezenbende in Noord Holland. Momenteel bestaat de cattery uit twee poezen; Luna en Selene en kater Ares. (Selene en Ares zijn inmiddels gecastreerd).

Naast onze dagelijkse bezigheden hebben wij als hobby het fokken van de Traditionele Siamees, ook wel de Thai genoemd. Wij werken daarbij samen met de Werkgroep Traditionele Siamezen. Ook zijn we lid van de overkoepelende kattenvereniging Neocat.

Vanzelfsprekend groeien onze kittens bij ons in huis op samen met de kinderen, de andere poezen en de hond. Onze poezen mogen niet vrij naar buiten, wel kunnen zij gebruik maken van onze patio die beveiligd is tegen uitbreken.
 
 

 

 

of volg ons op  facebookKoopovereenkomst
 
De partijen:
 
Cattery Baduhenna
<  Naam  >
<  Adres >
 
hierna te noemen: “Fokker
en
<  Naam  >
 
 
hierna te noemen: “Koper
 
verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
 
Artikel 1 / Onderwerp
1.1 Fokker verkoopt aan Koper de Thai (traditionele Siamees) kat met …….. point tekening, genaamd Baduhenna’s …….., als huisdier, inclusief:
 • Stamboom met nummer <nummer> (zie bijlage A)
 • Vaccinatieboekje/dierenpaspoort (zie bijlage C)
 • Eigendomsbewijs (zie bijlage D)
 • Identificatie chip met nummer (zie bijlage E)
1.2 Op de Overeenkomst zijn de Algemene Bepalingen zoals genoemd in bijlage B van toepassing.
Artikel 2 / Totstandkoming en uitvoering van de Koop
2.1 De Koop komt tot stand zodra:
a) Koper aan zijn/haar financiële verplichtingen jegens Fokker heeft voldaan (zie artikel 3
b) beide partijen deze Overeenkomst getekend hebben en koper de overige pagina’s heeft geparafeerd, inclusief de Algemene Bepalingen in Bijlage B.
Artikel 3 / Vergoeding, betaling, levering
3.1 Fokker heeft ter zake van de verkoop recht op een vergoeding van € 550 (zegge: vijfhonderdvijftig euro)
In de vergoeding zijn begrepen de kosten van:
 • Afstammingsbewijs/stamboom
 • Vaccinatieboekje/dierenpaspoort
 • Eerste twee inentingen van de kat
 • Ontwormen van de kat volgens voorschrift dierenarts van Fokker
 • Chip en registratie bij de NDG

3.2 De vergoeding wordt op het tijdstip van levering van de kat contant door koper voldaan.
3.3 Bij niet tijdige en/of niet volledige betaling van de vergoeding is Koper in verzuim en heeft Fokker het recht de Koop te ontbinden.

Artikel 4 / Vaccinatie
4.1 Koper verplicht zich tijdig (zie aanwijzingen vaccinatieboekje) doch niet later dan 4 weken na de eerste enting voor de tweede enting van de kat zorg te dragen.
4.2 Artikel 4.1 vervalt indien uit het vaccinatieboekje van de kat bij aflevering blijkt dat de verplichte eerste twee entingen reeds zijn gegeven.
Artikel 5 / Overlijden
5.1 Indien de kat in de periode voor uitlevering overlijdt, wordt de Koop nietig verklaard. Eventuele vergoedingen, die Koper reeds aan Fokker ten behoeve van de Koop heeft gedaan worden in dat geval door Fokker binnen één maand gerestitueerd.
5.2 Overlijden van de kat vóór uitlevering geeft Koper geenszins het recht op schadeloosstelling door Fokker noch kan Koper enig recht doen gelden jegens enig ander kitten van Fokker.
5.3 Indien de kat overlijdt binnen 1 jaar na uitlevering dient de kat ter sectie naar Utrecht worden gestuurd, waarna de uitslag van de sectie aan de fokker moet worden overlegd. De koper heeft het recht deze kosten op de fokker te verhalen. De Koper kan aanspraak maken op schadeloosstelling, mits het sectie rapport aantoont dat het overlijden van de kat veroorzaakt werd door een ziekte, gebrek of afwijking die ten tijde van de koop reeds moet hebben bestaan. Fokker en Koper zullen in dit geval gezamenlijk overleg plegen over de aard en de hoogte van de schadeloosstelling. De schadeloosstelling zal echter in geen geval het bedrag van de koopsom (zie artikel 3.1) overschrijden. Fokker is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die Koper heeft moeten maken bij specialist of veterinair voor de behandeling van de kat.
Artikel 6/ Waarneembare en Verborgen Gebreken van de kat
6.1 Koper vergewist zich bij levering van de kat dat deze geen uiterlijk waarneembare gebreken en/of afwijkingen heeft dan wel geen andere gebreken en/of afwijkingen dan reeds bekend bij Koper. Indien sprake is van reeds bekende gebreken zullen deze door dierenarts van Fokker zijn benoemd en vermeld in het meegeleverde vaccinatieboekje (zie artikel 3 lid 1). Bij aanwezigheid van een dergelijke vermelding verklaart Koper zich door ondertekening van deze overeenkomst met de gebreken bekend en akkoord.
6.2 Fokker verplicht zich de bij haar/hem bekende gebreken en/of afwijkingen aan Koper te melden alvorens de koop tot stand komt. Koper heeft het recht op basis van deze informatie van de koop af te zien, tenzij hij/zij zich volgens artikel 6.1 met genoemde gebreken akkoord heeft verklaard.
6.3 Indien na levering van de kat wordt vastgesteld dat deze een ziekte, gebrek en/of afwijking heeft (anders dan vermeld in het meegeleverde vaccinatieboekje) die reeds bestond of te herleiden is tot een ziekte, gebrek en/of afwijking ten tijde van het aangaan van de koopovereenkomst, heeft Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden, mits Koper onverwijld, of uiterlijk binnen 14 dagen na ondertekening van de Overeenkomst, met een door een veterinair opgestelde en ondertekende verklaring daartoe de wens aan Fokker te kennen geeft. Fokker zal in dat geval de kat terugnemen tegen restitutie van de volledige koopsom.
6.4 Indien Koper, bij het vaststellen van een gebrek en/of afwijking, zoals genoemd onder artikel 6.3, de kat niet wenst af te staan vervalt restitutie van de koopsom.
Artikel 7 / Eigendom
7.1 De kat blijft eigendom van fokker, tot aan alle verplichtingen (zie artikel 2) is voldaan.
Artikel 8 / Slotbepalingen
8.1 Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
8.2 Ingeval partijen mogelijke geschillen in het kader van deze Overeenkomst in redelijk overleg niet kunnen oplossen, is de bevoegde rechter te Haarlem bevoegd om te beslissen over op deze overeenkomst betrekking hebbende geschillen.
8.3 Met deze Overeenkomst vervallen alle andere afspraken en overeenkomsten betreffende de kat tussen Fokker en Koper.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, te ......................
Fokker     _________________
 
Naam:      -
Datum:
Koper     __________________
 
Naam:
Datum:
                                                 

Bijlagen:

Bijlage A     Afstammingsbewijs/Stamboom van de Rasvereniging van Fokker

Bijlage B     Algemene Bepalingen

Bijlage C     Vaccinatieboekje met daarin de gezondheidsverklaring dierenarts van fokker (Indien van toepassing met vermelding van geconstateerde afwijkingen/gebreken).

 
bijlage B
ALGEMENE BEPALINGEN
 1. Koper verklaart dat hij niet als tussenpersoon voor anderen optreedt.
 2. Koper verklaart dat de kat uit bijbehorende overeenkomst is gekocht voor hem/haar zelf. Indien Koper afstand wenst te doen van de kat of besluit de kat te verkopen zal Koper Fokker hiervan tijdig in kennis stellen. In dit geval behoudt Fokker het eerste recht de kat terug te nemen of terug te kopen. Bij terugkoop wordt de prijs vastgesteld in overleg, maar de prijs zal in geen geval de vergoeding zoals genoemd in de Overeenkomst overschrijden.
 3. Fokker verklaart dat de kat op de dag van uitlevering zich in goede gezondheid bevindt, volledig is ingeënt tegen niesziekte en kattenziekte en afdoende ontwormd is.
 4. Koper verplicht zich goed voor de kat te zorgen, deze conform veterinaire voorschriften periodiek te laten inenten en te ontwormen, de kat gezonde voeding te geven en een schone omgeving te bieden met voldoende bewegingsvrijheid (geen kooi). Bij door Fokker of derden geconstateerde mishandeling of verwaarlozing van de kat zal deze onmiddellijk worden teruggeleverd aan Fokker, zonder wat voor vergoeding dan ook.
 5. De kat zal onder geen beding ontnageld worden.
 6. De kat zal niet vrij buitenshuis kunnen lopen, tenzij binnen een zodanig veilig omheind terrein dat de kat redelijkerwijs niet kan ontsnappen naar de openbare ruimte.
 7. Indien Koper door omstandigheden niet meer in staat is de kat te behouden, dient Koper een goed vervangend tehuis te zoeken en dit voornemen tijdig aan Fokker mede te delen. Naam en adres van de nieuwe eigenaar zullen aan Fokker worden doorgegeven. De kat zal in geen geval in een asiel geplaatst worden. Indien Koper bij herplaatsing geen goed adres kan vinden, zal de kat terug worden bezorgd bij Fokker. Vervoerskosten zijn in dat geval voor rekening van Koper.
 8. Bij verhuizing van Koper zal Fokker hiervan binnen een maand op de hoogte worden gesteld.
 9. Een poes mag niet gedekt worden eer zij 12 (twaalf) maanden oud is, tenzij er medische redenen zijn die een dekking op jongere leeftijd rechtvaardigen. De poes zal in ieder geval niet meer dan één nest per kalenderjaar mogen hebben.
 10. De kat zal niet worden verhuurd, uitgeleend, of verkocht aan andere fokkers dan wel particulieren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fokker.
 11. Bij overlijden van de kat zal Fokker direct op de hoogte worden gesteld om, in overleg met de Koper, de kat ter sectie aan te bieden in Utrecht.
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl